• Text Hover
I
INFORMACJE JAK PRZYSTĄPIĆ

W celu aplikacji jako Uczestnik Federacji należy przygotować i przesłać następujący komplet dokumentów:

  • wypis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • statut organizacji,

  • uchwała właściwych organów danego podmiotu o przystąpieniu do Federacji,

  • deklaracja przystąpienia do Federacji,

  • pełnomocnictwo - jeśli podmiot reprezentowany jest przez pełnomocnika,

  • rekomendacje od co najmniej trzech Uczestników.

Dokumenty należ dostarczyć do biura Federacji osobiście, pocztą tradycyjną (na adres ul. Wałbrzyska 6-8; 52-315 Wrocław).

Po złożeniu kompletu dokumentów wniosek rozpatrywany będzie na najbliższym posiedzeniu Federacji.