• Text Hover
C
CELE

Celem działania Federacji jest działanie na rzecz ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez:

 • rozwijanie współpracy i standardów działania środowiska organizacji pozarządowych;

 • reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,

 • konsolidowanie środowiska organizacji pozarządowych;

 • rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich;

 • prowadzenie i organizowanie badań naukowych, działalności edukacyjno-informacyjnej, odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów oraz doradztwa prawnego i naukowego;

 • działalność promocyjną w zakresie realizowanych celów w tym za pomocą mediów i środków masowego przekazu;

 • organizowanie rankingów oraz konkursów i akcji promujących cele Federacji;

 • wspieranie i promocję rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, zmierzających do zahamowania degradacji środowiska naturalnego oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć poświęconych jego ochronie;

 • działalność edytorską w zakresie wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych własnych oraz na zlecenie;

 • działalność polegającą na organizacji imprez, produkcji filmów oraz wspierania i promowania działania z zakresu upowszechniania ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

 • reprezentowanie organizacji w procesie legislacyjnym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

 • reprezentacja organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk,

 • kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec celów Federacji;

 • wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem biznesu, mediami;

 • wspieranie działalności Uczestników.